tel. +48 733 849 749

[email protected]

al. Jana Pawła 28, 43-100 Tychy

 

 

Dofinansowanie

WSPARCIE UE - Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na budowę biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków. Zazwyczaj takie dofinansowania organizowane są przez urzędy gmin, które pozyskują środki na realizacje projektów z Unii Europejskiej, między innymi z Funduszu Spójności. Czasem pozyskują fundusze z innych źródeł własnych lub kredytów.

czytaj więcej

Wsparcie UE

Czy możliwe jest dofinansowanie do budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków?

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, zazwyczaj takie dofinansowania organizowane są przez urzędy gmin, które pozyskują środki na realizacje projektów z Unii Europejskiej, między innymi z Funduszu Spójności. Czasem pozyskują fundusze z innych źródeł własnych lub kredytów. W dużej mierze zależy to od sprawności wybieranych przez nas radnych. O pomoc i informację o dostępnych programach i funduszach możemy zgłaszać się do Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej, który wspiera inwestycje proekologiczne. Jednak w dużej mierze wysiłki takie podejmują organizacje samorządowe (gminy, rady miejskie). Informacji o aktualnych programach szukać można również na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl Często koszty ponoszone przez gminę mogą sięgać nawet 80% inwestycji, tylko 20% ponosi właściciel posesji, jednak nie jest to norma wszystko zależy od gminy i od środków którymi dysponuje, często są to kwoty stałe. Jak sprawdzić czy w mojej gminie prowadzony jest program dofinansowania do oczyszczalni ścieków? Aby gmina mogła realizować dany program konieczne jest zarządzenie lub uchwała (wójta, rady miejskiej) o dofinansowaniu - takie informację muszą znaleźć się na stronach gminy. Powinniśmy znaleźć treść uchwały lub zarządzenia i stosowne wnioski pozwalające się o ubieganie do dofinansowania na budowę oczyszczalni ścieków.


Dlaczego przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków?

http://oczyszczalnie-bezobslugowe.pl/userfiles/oczyszczalnie-bezobslugowepl/image/FU1.JPGWejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało min. zaostrzenie norm związanych z ochroną środowiska. Oczywiście znając specyfikę naszego kraju nie nastąpiło to od razu 1.05.2004 roku. Nowe normy wprowadzane były z oporami a na dodatek ich egzekwowanie było mocno problematyczne.

Dlatego większość ludzi sprawy związane z oczyszczaniem ścieków traktowała jako problemy drugo - czy trzeciorzędne. Powszechnym sposobem postępowania ze ściekami do dzisiaj jest stosowanie nieszczelnych zbiorników (szamb) lub co jeszcze gorzej odpompowywanie ścieków do gleby czy najbliższego odbiornika, rowu lub cieku wodnego.

Dlaczego należy zadbać o należyte oczyszczanie ścieków?

Powody można podzielić na dwie grupy:http://oczyszczalnie-bezobslugowe.pl/userfiles/oczyszczalnie-bezobslugowepl/image/FU2.JPG

  1. Kwestie ochrony środowiska, nie wszyscy je rozumieją w należyty sposób, a trzeba też przyznać, że niektórzy „ zieloni" aktywiści twierdzący, że przyrodę trzeba chronić i już! nie ułatwiają zadania.

Ochrona wód powierzchniowych leży w interesie samych mieszkańców terenów wiejskich, dlaczego?

Z kilku powodów:

2.Kwestie prawne, powoli, ale konsekwentnie wprowadzane są do naszego prawa normy z Dyrektyw Europejskich.

Docelowo należy przyjąć następujące rozwiązania, które znajdują się w naszym prawie po 1.01.2010 roku:

  1. Wprowadzone zostały normy dla ścieków oczyszczonych na poziomie wody II klasy, czyli wody technicznej.
  2. Wprowadzony został system kontroli, np. rolnik czy też przedsiębiorca ubiegający się o dopłaty czy inne środki z UE będzie musiał udowodnić, że prowadzi gospodarkę ściekową zgodnie z aktualnymi normami.
  3. Preferowane są systemy oczyszczania zgodne z dyrektywami UE, np. preferowane przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków ponieważ tylko one nie powodują przemieszczania wody poza miejsce jej użycia, oraz zużywają jak najmniej energii
     

Prawdziwym "dofinansowaniem", czyli pomocą bezzwrotną, jest dotacja.

Najczęściej środki pozyskuje gmina - pochodzą one z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, przede wszystkim z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które przyznawane są na projekty duże - m.in. porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie.

Gmina może otrzymać dofinansowanie tylko na realizację specjalnych programów budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Stworzenie i wdrożenie takiego programu jest zadaniem własnym gminy, jeśli na danym terenie budowa sieci kanalizacyjnej nie jest opłacalna. Ma to miejsce przede wszystkim w gminach o rozproszonej zabudowie.

Zazwyczaj nie ma możliwości uzyskania dotacji „wstecz”, czyli na urządzenia już istniejące, wybudowane przed realizacją programu gminnego. Dlatego myśląc o budowie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków warto dowiedzieć się, czy taki program będzie realizowany. Dla "społeczników" pewnym pomysłem jest inicjatywa obywatelska, w ramach której można spróbować skłonić władze gminy do konstrukcji programu i ubiegania się o jego dofinansowanie.

Przyszli użytkownicy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków mają szansę uzyskać z gminy do 80% kosztów kwalifikowanych, czyli wydatków objętych dotacją. Dla każdego przypadku koszty kwalifikowane są inne, np. dotacja może (ale nie musi) objąć także dokumentację (np. projekt) albo dotyczyć tylko konkretnego rodzaju przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, określonego w regulaminie lub wytycznych.

Należy bardzo uważać, by dostosować się do wszystkich wymogów pozyskania dotacji. Małe uchybienie (symboliczny "brak podpisu na trzeciej stronie") może oznaczać, że dotacja nie zostanie przyznana.

 

Osoby ubiegające się o dotację na budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni muszą zwrócić uwagę przede wszystkim na:

Wymagane dokumenty. Zależą one od obowiązującego prawa i zasad obowiązujących w danej gminie. Na pewno konieczne będzie złożenie: wniosku (na specjalnym formularzu!); projektu; oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane i zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały; wszelkie dokumenty administracyjne (np. kopia zgłoszenia budowlanego).

Dokumenty potrzebne do rozliczenia dotacji już po przyznaniu, inaczej może ona zostać cofnięta: np. protokół odbioru, rachunki, faktury.

Sposób realizacji dotacji budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków - szczególnie w przypadku funduszy unijnych na gminie może spoczywać obowiązek załatwienia kwestii formalno-prawnych. Użytkownik nie musi wtedy we własnym zakresie starać się o dokumentację projektową czy pozwolenia administracyjne.

Termin składania wniosków, szczególnie jeśli program jest jednorazowy.

Formę finansowania - najczęściej stosuje się refundację, użytkownik musi więc dysponować własnymi środkami. Najczęściej można rozpocząć budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dopiero po uzyskaniu potwierdzenia jej przyznania od gminy (np. umowy).

 

Infolinia

tel. +48 733 849 749