tel. +48 516 147 922, +48 697 709 084

[email protected]

ul. Wejchertów 19 B, 43-100 Tychy

Dofinansowanie

WSPARCIE UE - Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na budowę biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków. Zazwyczaj takie dofinansowania organizowane są przez urzędy gmin, które pozyskują środki na realizacje projektów z Unii Europejskiej, między innymi z Funduszu Spójności. Czasem pozyskują fundusze z innych źródeł własnych lub kredytów.

czytaj więcej

Wsparcie UE

Dofinansowanie oczyszczalni ścieków. Czy możliwe jest dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków?

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zazwyczaj takie dofinansowania organizowane są przez urzędy gmin, które pozyskują środki na realizacje projektów z Unii Europejskiej, między innymi z Funduszu Spójności. Czasem pozyskują fundusze z innych źródeł własnych lub kredytów. W dużej mierze zależy to od sprawności wybieranych przez nas radnych. O pomoc i informację o dostępnych programach i funduszach możemy zgłaszać się do Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej, który wspiera inwestycje proekologiczne. Jednak w dużej mierze wysiłki takie podejmują organizacje samorządowe (gminy, rady miejskie...). Informacji o aktualnych programach szukać można również na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl Często koszty ponoszone przez gminę mogą sięgać nawet 80% inwestycji, tylko 20% ponosi właściciel posesji, jednak nie jest to norma wszystko zależy od gminy i od środków którymi dysponuje, często są to kwoty stałe. Jak sprawdzić czy w mojej gminie prowadzony jest program dofinansowania do oczyszczalni ścieków? Aby gmina mogła realizować dany program konieczne jest zarządzenie lub uchwała (wójta, rady miejskiej) o dofinansowaniu - takie informację muszą znaleźć się na stronach gminy. Powinniśmy znaleźć treść uchwały lub zarządzenia i stosowne wnioski pozwalające się o ubieganie do dofinansowania na budowę oczyszczalni ścieków.


Dlaczego oczyszczalnie biologiczne
http://oczyszczalnie-bezobslugowe.pl/userfiles/oczyszczalnie-bezobslugowepl/image/FU1.JPGWejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało min. zaostrzenie norm związanych z ochroną środowiska. Oczywiście znając specyfikę naszego kraju nie nastąpiło to od razu 1.05.2004 roku. Nowe normy wprowadzane były z oporami a na dodatek ich egzekwowanie było mocno problematyczne.

Dlatego większość ludzi sprawy związane z oczyszczaniem ścieków traktowała jako problemy drugo- czy trzeciorzędne. Powszechnym sposobem postępowania ze ściekami do dzisiaj jest stosowanie nieszczelnych zbiorników (szamb) lub co jeszcze gorzej odpompowywanie ścieków do gleby czy najbliższego odbiornika, rowu, lub cieku wodnego.

Dlaczego sytuacja ma ulec zmianie? Dlaczego należy zadbać o należyte oczyszczanie ścieków?

Powody można podzielić na dwie grupy:http://oczyszczalnie-bezobslugowe.pl/userfiles/oczyszczalnie-bezobslugowepl/image/FU2.JPG


Ochrona wód powierzchniowych leży w interesie samych mieszkańców terenów wiejskich, dlaczego?

Z kilku powodów:

  1. Kwestie zdrowia - chemizacja i zanieczyszczenie środowiska odbija się bezpośrednio na naszej kondycji, jakaś część chorób cywilizacyjnych, takich jak nowotwory i alergie przypada właśnie na nadmierne zanieczyszczenie gleb i wód.
  2. Kwestie ekonomiczne - na całym świecie rośnie zainteresowanie tzw zdrową żywnością, jej produkcja jest ściśle związana z jakością gleby i wody.
  3. Kwestie ekonomiczne cd.- tereny wiejskie są najczęściej obok produkcji rolnej również atrakcyjne turystycznie. Największym wabikiem dla turystów są różnego rodzaju cieki i zbiorniki wodne. Oczywiste jest, że muszą one mieć odpowiednią klasę czystości wody inaczej zamiast przyciągać turystów będą ich odstraszać.
  4. Dobra jakość wody - będzie coraz ważniejsza bo zasoby wody w naszym kraju zmniejszają się a przy zmianach klimatycznych rolnictwo będzie zużywało jej coraz więcej do nawadniania.

Docelowo należy przyjąć następujące rozwiązania, które znajdą się w naszym prawie po 1.01.2010 roku:

  1. Wprowadzone zostaną normy dla ścieków oczyszczonych na poziomie wody II klasy, czyli wody technicznej.
  2. Wprowadzony zostanie system kontroli, np. rolnik czy też przedsiębiorca ubiegający się o dopłaty czy inne środki z UE będzie musiał udowodnić, że prowadzi gospodarkę ściekową zgodnie z aktualnymi normami.
  3. Preferowane będą systemy oczyszczania zgodne z dyrektywami UE, np. będą preferowane oczyszczalnie przydomowe ponieważ tylko one nie powodują przemieszczania wody poza miejsce jej użycia, oraz zużywają jak najmniej energii
     

Prawdziwym "dofinansowaniem", czyli pomocą bezzwrotną, jest dotacja.

Najczęściej środki pozyskuje gmina - pochodzą one z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, przede wszystkim z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które przyznawane są na projekty duże - m.in. porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie.

Gmina może otrzymać dofinansowanie tylko na realizację specjalnych programów budowy oczyszczalni przydomowych. Stworzenie i wdrożenie takiego programu jest zadaniem własnym gminy, jeśli na danym terenie budowa sieci kanalizacyjnej nie jest opłacalna. Ma to miejsce przede wszystkim w gminach o rozproszonej zabudowie.

Zazwyczaj nie ma możliwości uzyskania dotacji „wstecz”, czyli na urządzenia już istniejące, wybudowane przed realizacją programu gminnego. Dlatego myśląc o budowie oczyszczalni przydomowej warto dowiedzieć się, czy taki program będzie realizowany. Dla "społeczników" pewnym pomysłem jest inicjatywa obywatelska, w ramach której można spróbować skłonić władze gminy do konstrukcji programu i ubiegania się o jego dofinansowanie.

Przyszli użytkownicy oczyszczalni mają szansę uzyskać z gminy do 80% kosztów kwalifikowanych, czyli wydatków objętych dotacją. Dla każdego przypadku koszty kwalifikowane są inne, np. dotacja może (ale nie musi) objąć także dokumentację (np. projekt) albo dotyczyć tylko konkretnego rodzaju oczyszczalni ścieków, określonego w regulaminie lub wytycznych.

Należy bardzo uważać, by dostosować się do wszystkich wymogów pozyskania dotacji. Małe uchybienie (symboliczny "brak podpisu na trzeciej stronie") może oznaczać, że dotacja nie zostanie przyznana.

 

Osoby ubiegające się o dotację na budowę oczyszczalni muszą zwrócić uwagę przede wszystkim na:

Wymagane dokumenty. Zależą one od obowiązującego prawa i zasad obowiązujących w danej gminie. Na pewno konieczne będzie złożenie: wniosku (na specjalnym formularzu!); projektu; oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane i zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały; wszelkie dokumenty administracyjne (np. kopia zgłoszenia budowlanego).

Dokumenty potrzebne do rozliczenia dotacji już po przyznaniu, inaczej może ona zostać cofnięta: np. protokół odbioru, rachunki, faktury.

Sposób realizacji dotacji budowy oczyszczalni ścieków - szczególnie w przypadku funduszy unijnych na gminie może spoczywać obowiązek załatwienia kwestii formalno-prawnych. Użytkownik nie musi wtedy we własnym zakresie starać się o dokumentację projektową czy pozwolenia administracyjne.

Termin składania wniosków, szczególnie jeśli program jest jednorazowy.

Formę finansowania - najczęściej stosuje się refundację, użytkownik musi więc dysponować własnymi środkami. Najczęściej można rozpocząć budowę oczyszczalni ścieków dopiero po uzyskaniu potwierdzenia jej przyznania od gminy (np. umowy).

Więcej informacji:

http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,276,drugi-program-funduszu-adresowany-do-polskich-rodzin.html

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-wod/pbos-i-podlaczenia/