tel. +48 733 849 749

[email protected]

al. Jana Pawła 28, 43-100 Tychy

 

 

Dofinansowanie

WSPARCIE UE - Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na budowę biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków. Zazwyczaj takie dofinansowania organizowane są przez urzędy gmin, które pozyskują środki na realizacje projektów z Unii Europejskiej, między innymi z Funduszu Spójności. Czasem pozyskują fundusze z innych źródeł własnych lub kredytów.

czytaj więcej

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. Informuję, iż:
 
Administratorem danych osobowych jest firma:
 
Mariusz Dutka Firma Handlowo - Usługowa „MD’’ 43-100 Tychy, ul. Wejchertów 19B/1 NIP: 6461990357
 
adres e-mail: [email protected]
 
tel. kontaktowy: +48 733 849 749
 
reprezentowana przez: 
 
Mariusz Dutka 
 
Podstawa prawna i cele przetwarzania danych
 
Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/ sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora, wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji).
 
Administrator przetwarza dane na podstawie ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016” art. 6, ust. 1 lit.b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. oraz art. 6 ust. 1 lit. f. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią w zakresie monitoringu wizyjnego w obiektach administratora.
 
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imienia i nazwiska, danych kontaktowych, numeru telefonu i adresu e-mail.
 
Odbiorcy danych osobowych
 
Dane odbiorcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 
Okres przechowywania danych osobowych
 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, do którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego zostały zebrane, mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres 5 lat licząc od 1 stycznia następnego roku kalendarzowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ordynacji podatkowej.
 
Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych 
 
Osobie, której dotyczą dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 
Prawo wniesienia skargi
 
Osobie, której dotyczą dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych oraz konsekwencjach nie podania danych osobowych
 
Podanie danych osobowych może być wymogiem: ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, do których podanie będzie obowiązkiem. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia/wykonania umowy/usługi lub gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie będzie zgody, nie będzie możliwości zawarcia lub wykonania umowy/usługi. Podanie danych jest dobrowolne. 

 

Infolinia

tel. +48 733 849 749